WNIOSEK EGZEKUCYJNY


 • Wierzyciel jest zobowiązany czytelnie wypełnić wniosek egzekucyjny i podać w nim poza swoimi danymi (w tym osobą do kontaktu i nr telefonu, oraz e-mail) dane dłużnika zwracając przy tym uwagę, aby dane były zgodne z tytułem wykonawczym, oraz wskazać dochodzone świadczenie i sposoby egzekucji.
 • We wniosku egzekucyjnym należy wskazać dla osoby fizycznej jej miejsce zamieszkania/zameldowania, datę urodzenia i nr PESEL, imiona rodziców, nr NIP, numer i serię dowodu osobistego, a dla osoby prawnej adres siedziby dłużnika, nr NIP, nr REGON, nr KRS.
 • Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel jest zobowiązany załączyć oryginał tytułu wykonawczego.
 • W sprawach pracowniczych wierzyciel powinien wskazać swój nr NIP i dane swojego urzędu skarbowego.
 • Wierzyciel powinien wskazać numer swojego rachunku bankowego do przelewu wyegzekwowanych należności, bądź zwrotu wyasygnowanych zaliczek.
 • We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi precyzyjnie wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione, bacząc przy tym, aby było ono zgodne z tytułem wykonawczym, tj. żeby wierzyciel nie wnosił o wyegzekwowanie ponad zasądzone świadczenie.
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zostać czytelnie podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, wówczas do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji i osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu wierzyciela, ewentualnie ciąg pełnomocnictw.

DODATKOWE INFORMACJE


Wierzyciel celem ustalenia składników majątku dłużnika powinien przesłać Komornikowi dodatkowe informacje dotyczące m.in.:

 1. -numerów telefonów dłużnika,
 2. -adresów prowadzenia działalności przez dłużnika i jej rodzaju,
 3. -danych kontrahentów/osób współpracujących z dłużnikiem, zleceniodawców dłużnika,
 4. -numerów rachunków bankowych dłużnika, z których kiedykolwiek dokonywał płatności.


SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA


Wierzyciel jest decydentem postępowania egzekucyjnego, a więc może polecić komornikowi prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika według sposobów wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. przez egzekucję z nieruchomości, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z innych wierzytelności i z innych praw majątkowych. Wierzyciel wskazując składniki majątku, z których oczekuje prowadzenia egzekucji, powinien podać:

 1. -adresy wszystkich nieruchomości dłużnika i numery ich ksiąg wieczystych,
 2. -ruchomości dłużnika, wraz ze wskazaniem miejsca ich położenia, oraz jeżeli wierzyciel ma taką możliwość załączenia kopii stosownych dokumentów,
 3. -firmę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika, albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika,
 4. -wierzytelności przysługujące dłużnikowi, wraz z ich wskazaniem, oraz adres trzeciodłużnika,
 5. -numery rachunków bankowych, albo firmę banku, w którym dłużnika posiada rachunek,
 6. -inne prawa majątkowe, np. firmę i siedzibę spółki prawa handlowego, w której dłużnik ma udziały, bądź akcje i jej nr KRS, prawo do działu spadku itd.


 

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA


Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem w trybie art. 801.2 kpc w przypadku, gdy jego składniki nie są jemu znane i w konsekwencji zakreślić je tylko we wniosku egzekucyjnym bez szczegółowego wyliczania. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika jest wierzycielowi zwracana przy pierwszej wyegzekwowanej od dłużnika należności. W toku poszukiwania majątku dłużnika komornik podejmuje następujące czynności:

 1. -w toku czynności terenowych komornik ustala ruchomości w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika, a także w toku wysłuchania ustala składniki jego majątku,
 2. -zapytań do CEPiK celem ustalenia zarejestrowanych ruchomości dłużnika,
 3. -dokonuje zapytań do eKW, oraz miejscowych organów gminy/powiatu celem ustalenia nieruchomości dłużnika,
 4. -dokonuje zapytań do właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS celem ustalenia danych identyfikacyjnych dłużnika, jego miejsca pracy, bądź prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych czynności cywilnoprawnych itd.,
 5. -dokonuje zapytań do MSW, oraz właściwych organów gminy/powiatu, a także korzysta z bazy PESEL celem ustalenia identyfikatorów dłużnika, adresów jego zameldowania, bądź zamieszkania itd.,
 6. -dokonuje zapytań do systemu OGNIVO celem ustalenia banków, w których dłużnik ma rachunki bankowe, bądź ich numerów,
 7. -wszelkich innych czynności.


 

WYBÓR KOMORNIKA PRZEZ WIERZYCIELA


W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dłużnika, bądź jego siedziba nie leży we właściwości miejscowej komornika wierzyciel, który wnosi o wszczęcie egzekucji jest zobowiązany wskazać we wniosku egzekucyjnym, iż dokonał wyboru Komornika sądowego Marcina Kurkowskiego do prowadzenia egzekucji w trybie art. 10 ustawy o komornikach sądowych. Komornik może przyjmować sprawy z właściwości sądu apelacyjnego, na terenie którego znajduje się kancelaria komornika, jednakże każdorazowo wierzyciel powinien to sprawdzić na stronie Sądu Rejonowego, przy którym komornik działa. Istnieje ewentualność, iż komornik czasowo będzie mógł przyjmować sprawy wyłącznie z rewiru, w którym działa o czym zawiadamia Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa i co jest zawsze publikowane na stronie właściwego Sądu Rejonowego.