WNIOSEK EGZEKUCYJNY


 • Wierzyciel jest zobowiązany czytelnie wypełnić wniosek egzekucyjny i podać w nim poza swoimi danymi (w tym osobą do kontaktu i nr telefonu, oraz e-mail) dane dłużnika zwracając przy tym uwagę, aby dane były zgodne z tytułem wykonawczym, oraz wskazać dochodzone świadczenie i sposoby egzekucji.
 • We wniosku egzekucyjnym należy wskazać dla osoby fizycznej jej miejsce zamieszkania/zameldowania, datę urodzenia i nr PESEL, imiona rodziców, nr NIP, numer i serię dowodu osobistego, a dla osoby prawnej adres siedziby dłużnika, nr NIP, nr REGON, nr KRS.
 • Do wniosku egzekucyjnego wierzyciel jest zobowiązany załączyć oryginał tytułu wykonawczego.
 • W sprawach pracowniczych wierzyciel powinien wskazać swój nr NIP i dane swojego urzędu skarbowego.
 • Wierzyciel powinien wskazać numer swojego rachunku bankowego do przelewu wyegzekwowanych należności, bądź zwrotu wyasygnowanych zaliczek.
 • We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi precyzyjnie wskazać świadczenie, które ma być przez dłużnika spełnione, bacząc przy tym, aby było ono zgodne z tytułem wykonawczym, tj. żeby wierzyciel nie wnosił o wyegzekwowanie ponad zasądzone świadczenie.
 • Wniosek o wszczęcie egzekucji musi zostać czytelnie podpisany zgodnie ze sposobem reprezentacji. Jeżeli wierzycielem jest osoba prawna, wówczas do wniosku egzekucyjnego należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikał sposób reprezentacji i osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu wierzyciela, ewentualnie ciąg pełnomocnictw.

DODATKOWE INFORMACJE


Wierzyciel celem ustalenia składników majątku dłużnika powinien przesłać Komornikowi dodatkowe informacje dotyczące m.in.:

 1. -numerów telefonów dłużnika,
 2. -adresów prowadzenia działalności przez dłużnika i jej rodzaju,
 3. -danych kontrahentów/osób współpracujących z dłużnikiem, zleceniodawców dłużnika,
 4. -numerów rachunków bankowych dłużnika, z których kiedykolwiek dokonywał płatności.


SKŁADNIKI MAJĄTKU DŁUŻNIKA


Wierzyciel jest decydentem postępowania egzekucyjnego, a więc może polecić komornikowi prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika według sposobów wymienionych w Kodeksie postępowania cywilnego, tj. przez egzekucję z nieruchomości, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunku bankowego, z innych wierzytelności i z innych praw majątkowych. Wierzyciel wskazując składniki majątku, z których oczekuje prowadzenia egzekucji, powinien podać:

 1. -adresy wszystkich nieruchomości dłużnika i numery ich ksiąg wieczystych,
 2. -ruchomości dłużnika, wraz ze wskazaniem miejsca ich położenia, oraz jeżeli wierzyciel ma taką możliwość załączenia kopii stosownych dokumentów,
 3. -firmę i adres siedziby zakładu pracy dłużnika, albo adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika,
 4. -wierzytelności przysługujące dłużnikowi, wraz z ich wskazaniem, oraz adres trzeciodłużnika,
 5. -numery rachunków bankowych, albo firmę banku, w którym dłużnika posiada rachunek,
 6. -inne prawa majątkowe, np. firmę i siedzibę spółki prawa handlowego, w której dłużnik ma udziały, bądź akcje i jej nr KRS, prawo do działu spadku itd.


 

ZLECENIE POSZUKIWANIA MAJĄTKU DŁUŻNIKA


Wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem w trybie art. 797.1 kpc w przypadku, gdy jego składniki nie są jemu znane i w konsekwencji zakreślić je tylko we wniosku egzekucyjnym bez szczegółowego wyliczania. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika jest wierzycielowi zwracana przy pierwszej wyegzekwowanej od dłużnika należności. W toku poszukiwania majątku dłużnika komornik podejmuje następujące czynności:

 1. -w toku czynności terenowych komornik ustala ruchomości w miejscu zamieszkania/siedziby dłużnika, a także w toku wysłuchania ustala składniki jego majątku,
 2. -zapytań do CEPiK celem ustalenia zarejestrowanych ruchomości dłużnika,
 3. -dokonuje zapytań do eKW, oraz miejscowych organów gminy/powiatu celem ustalenia nieruchomości dłużnika,
 4. -dokonuje zapytań do właściwego Urzędu Skarbowego i ZUS celem ustalenia danych identyfikacyjnych dłużnika, jego miejsca pracy, bądź prowadzenia działalności gospodarczej, dokonanych czynności cywilnoprawnych itd.,
 5. -dokonuje zapytań do MSW, oraz właściwych organów gminy/powiatu, a także korzysta z bazy PESEL celem ustalenia identyfikatorów dłużnika, adresów jego zameldowania, bądź zamieszkania itd.,
 6. -dokonuje zapytań do systemu OGNIVO celem ustalenia banków, w których dłużnik ma rachunki bankowe, bądź ich numerów,
 7. -wszelkich innych czynności.


 

WYBÓR KOMORNIKA PRZEZ WIERZYCIELA


W przypadku, gdy miejsce zamieszkania dłużnika, bądź jego siedziba nie leży we właściwości miejscowej komornika wierzyciel, który wnosi o wszczęcie egzekucji jest zobowiązany wskazać we wniosku egzekucyjnym, iż dokonał wyboru Komornika sądowego Marcina Kurkowskiego do prowadzenia egzekucji w trybie art. 10 ustawy o komornikach sądowych. Komornik może przyjmować wyłącznie sprawy z właściwości sądu apelacyjnego, na terenie którego znajduje się kancelaria.